Dzisiaj jest: 16 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Juliana, Daniel

Gminna Biblioteka Publiczna - Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZEWSKU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych,informacyjnych i kulturalnych.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 887 z późn. zm.).


§ 2. PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
c) wyrazić zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych, które wykorzystywane będą w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
6. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
8. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie,torbę lub teczkę miejscu do tego przeznaczonym.
9. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
10. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać z wypożyczalni.
 

§ 3. WYPOŻYCZANIE 

1. Jednorazowo wypożyczyć można 5 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może skrócić ustalany w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książki, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur).
4. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury,korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 
§ 4. CZYTELNIA 

1. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.
2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
3. W czytelni czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych jak i materiałów własnych,o których należy poinformować dyżurującego bibliotekarza.
4. Do czasopism bieżących czytelnik ma wolny dostęp.

 
§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić też uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważenie uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.


§ 6. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. 1 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1,00 zł. od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszt.
3. Jeżeli czytelnik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia nie pobiera się od niego opłat za przetrzymywanie książek.Czytelnik pokrywa jedynie koszty wysyłania upomnienia.
4. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawnymi.
  

§ 7. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Kierownika biblioteki.
 

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się treścią niniejszego Regulaminu i stosowanie się do zawartych w nim postanowień.
2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony praw korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik biblioteki.
3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych, nieuregulowanych postanowieniami regulaminu leży w kompetencji Kierownika biblioteki.
4. Regulamin Korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku obowiązuje od dnia 1 września 2015.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin GBP.odt)Regulamin GBP.odt21 kB

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy