PROGRAM ,, BEZPIECZNA +"

  • Drukuj

 

b_150_100_16777215_00_images_galeria_KluczSzkola_BezpiecznaPlus_Bepieczna__2.JPGGmina Kluczewsko w dniu 6 września 2017 r. podpisała umowę z Wojewodą Świętokrzyskim  na realizację działań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach ,,Bezpieczna+".  Efektem przedmiotowym programu jest realizacja zajęć w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku w okresie wrzesień - grudzień 2017 r. Celem programu  jest poprawa bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią, poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, dbanie o prawidłowe relacje rówieśnicze i rodzinne.

 

Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary:

  • promowanie aktywności uczniów, mających
  • na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy,
  • podejmowanie działań mających na celu włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne,
  • podejmowanie działań mających na celu integrację z lokalnym środowiskiem.

Działania o charakterze profilaktycznym realizowane są w formie zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleniowych, spotkań, wycieczek edukacyjnych. Zaplanowane działania opracowane są tak, aby każdy uczeń został zapoznany z różnorodnymi zagrożeniami mogącymi go spotkać w szkole i poza nią oraz potrafił skutecznie reagować w sytuacji wystąpienia tych zagrożeń. Działania prowadzone są we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 13 510,00 zł, w tym dotacja 10 808,00 zł, a wkład własny Gminy Kluczewsko 2 702,00zł.

mt_ignore

BezpiecznaPlus BezpiecznaPlus BezpiecznaPlus