Dzisiaj jest: 26 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Sandra, Ireneusz

Projekty unijne

Stawiamy na aktywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje o rozpoczęciu naboru osób do projektu systemowego "Stawiamy na aktywność", który będzie realizowany w roku 2013.

Czytaj więcej: Stawiamy na aktywność

Indywidualizacja nauczania w Gminie Kluczewsko

Indywidualizacja nauczania w gminie Kluczewsko

 

Od września 2011r. na terenie Gminy Kluczewsko realizowany jest projekt systemowy pn.: „Indywidualizacja nauczania w gminie Kluczewsko”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Kluczewsko na ten cel otrzymała kwotę  95810,00 PLN.

W projekcie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy – SP w Dobromierzu, SP w Kluczewsku, oraz SP w Komornikach. Wsparciem objętych zostało 154 uczniów, którzy pod okiem nauczycieli biorą udział w zajęciach wyrównujących oraz rozwijających. W nauczaniu zindywidualizowanym prowadzący zajęcia kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie.

W szkołach wsparcie jest udzielane w ramach następujących bloków/zajęć:

-        Zajęcia logopedyczne

-        Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

-        Zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi

-        Gimnastyka korekcyjna

-        Zajęcia rozwijające dla szczególnie uzdolnionych dzieci

-        Terapia pedagogiczna

 

Dodatkowo szkoły zostały wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne oraz materiały piśmiennicze.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojciech Prokop  

                                  

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: „ Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2: „Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Czytaj więcej: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku

„Międzypokoleniowa twórczość artystów z Gminy Kluczewsko”

 W dniu 6 grudnia br. w Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku prezentowano wystawę prac plastycznych artystów z Gminy Kluczewsko, których łączą wspólne pasje plastyczne oraz uczestników warsztatów „Szkic ołówkiem”, zwycięzcą zostały wręczone nagrody przez Wójta Gminy Kluczewsko – Pana Rafała Pałkę. Najlepszym dziełem pod względem artystycznym okazała się praca Pani Małgorzaty Mazur, na drugim miejscu praca Pani Niny Piotrowskiej a na trzecim dzieło uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej w Kluczewsku – Kamili Parzuchowskiej.

Czytaj więcej: Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku

Sieć kanalizacyjna w Komparzowie

Sieć kanalizacyjna w Komparzowie

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z przyłączami elektrycznymi w miejscowości Komparzów. Inwestycja została zrealizowana w wyniku podpisania umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego  w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków. Położono 2 402,50 mb rur grawitacyjnych oraz 2 878,35 mb rur tłocznych. Wykonawcą sieci kanalizacyjnej był Zakład Komunalny w Kluczewsku. Przetarg na dostawę materiału potrzebnych do budowy sieci wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMAX” Renata Loręcka ul. Partyzantów 167, 29-100 Włoszczowa, które złożyło najkorzystniejszą ofertę tj.  393 600,00 zł brutto. 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Koszt całej inwestycji zamknie się sumą około 1 mln złotych. Odbiór inwestycji odbędzie się na przełomie września i października

Strona 3 z 3

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy