Dzisiaj jest: 26 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Sandra, Ireneusz

Akademia Kompetencji Kluczowych

Gmina Kluczewsko w trzech szkołach znajdujących się na jej  terenie tj. Szkole Podstawowej w Dobromierzu, Szkole Podstawowej w Komornikach oraz Gimnazjum w Dobromierzu realizuje projekt edukacyjny „Akademia Kompetencji Kluczowych”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczkach edukacyjnych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze przedmiotów humanistycznych i ścisłych.


 SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBROMIERZU

Zajęcia rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Projekt jest skierowany zarówno do uczniów z problemami edukacyjnymi jak również zdolnych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, przyrody, plastyki,  zajęć sportowych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto w ramach zajęć pozaszkolnych przewidziane są wyjazdy edukacyjne wszystkich uczestników projektu do Warszawy, Sandomierza, Krakowa, Kielc, Zakopanego i Biskupina.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMORNIKACH

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, których głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwijanie umiejętności.
Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:

  • zajęcia rekreacyjno – sportowe,
  • piłka siatkowa,
  • zajęcia teatralno – recytatorskie,
  • zajęcia rozwijające z języka polskiego,
  • zajęcia rozwijające z informatyki z wykorzystaniem technik ICT,
  • doradztwo zawodowe – szkolny ośrodek kariery,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

W projekcie bierze udział 46 uczniów.
Zajęcia rekreacyjno – sportowe prowadzone są z uczniami klas I – III. Celem zajęć jest kształtowanie sprawności psychomotorycznej poprzez stosowanie ćwiczeń w formie zabawowej oraz doskonalenie umiejętności z zakresu gimnastyki, lekkoatletyki i zespołowych form aktywności ruchowej.
W zajęciach rozwijających grę w piłkę siatkową uczestniczą uczniowie klas IV – VI. Zajęcia mają na celu kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów poprzez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących oraz przygotowanie do udziału w zawodach sportowych na szczeblu powiatu i województwa, jak również pokonanie bariery lęku przed występem.
W zajęciach teatralno – recytatorskich biorą udział uczniowie, którzy przejawiają uzdolnienia artystyczne. Głównym celem zajęć jest uwrażliwienie uczestników na sztukę, rozwijanie zdolności aktorskich poprzez doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała oraz uświadomienie uczniom ich własnych predyspozycji i możliwości.
Zajęcia rozwijające z języka polskiego prowadzone są dla uczniów klas V – VI. W ramach zajęć uczniowie kształcą formy wypowiedzi, dokonują analizy dzieł sztuki oraz rozwijają umiejętności celem przygotowania do konkursów.
W ramach zajęć rozwijających z informatyki z wykorzystaniem technik ICT prowadzone są ciekawe ćwiczenia i gry, dzięki którym osoby biorące udział pogłębiają swoją wiedzę na temat techniki komputerowej w życiu człowieka oraz poznają dodatkowe możliwości programów użytkowych.
Doradztwo zawodowe – szkolny ośrodek kariery to zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy VI. Celem spotkań jest wprowadzenie uczestników w problematykę doradztwa zawodowego, które jest wsparciem w procesie rozwoju zawodowego i samodzielnego projektowania drogi edukacji zawodowej poprzez wyzwalanie aktywności w kierunku samopoznania, poczucia własnej wartości oraz poznanie czynników trafnego wyboru zawodu.
Prowadzone zajęcia wyrównawcze z matematyki mają na celu wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, a także wdrażanie uczniów do samodzielnego pokonywania trudności.
Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka polskiego są zagadnienia z zakresu czytania ze zrozumieniem, jak również poprawności językowej w mowie i piśmie ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność ortograficzną. Ponadto uczniowie ćwiczą umiejętności redakcyjne w zakresie dłuższych form wypowiedzi.
Na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego uczniowie wyrównują niedociągnięcia programowe w mówieniu, czytaniu, słuchaniu i pisaniu.
Na zajęciach wykorzystywane są pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach projektu.
26 marca odbędzie się jednodniowa wycieczka ,,Szlakiem świętokrzyskich pisarzy”.


GIMNAZJUM W DOBROMIERZU

Młodzież Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu uczestniczy w zajęciach wyrównujących braki kluczowych kompetencji w zakresie języka polskiego, języka angielskiego, historii , matematyki, a także rozwijających umiejętności informatyczne,  muzyczne, sportowe i z dziedziny fizyki. Prowadzone są również zajęcia z doradztwa zawodowego, których celem jest nabycie umiejętności sporządzania własnego planu rozwoju. Z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych korzysta obecnie 56 uczniów. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju uczestników oraz poszerzanie ich wiedzy i umiejętności. Dzięki pomocom dydaktycznym (np. interaktywnym planszom, zeszytom ćwiczeń z dostępem do platformy WSiPnet i innym), zajęcia są nie tylko atrakcyjne, ale też efektywne. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach. Toteż założone w poszczególnych programach  cele są realizowane z dużym powodzeniem. Uczniowie  utrwalają angielskie  słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne, wykonując różnego typu ćwiczenia  rozwijają poszczególne sprawności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie). Podobnie jeśli chodzi o język polski i historię. Sprawnie wyszukują i wykorzystują informacje zawarte w tekstach źródłowych, korzystają z mapy, rozwiązują zadania testowe. Dużo satysfakcji i zadowolenia przynoszą zajęcia rozwijające „Śpiewać każdy może”. Młodzież uczy się grać na gitarze (na wyposażeniu są 3 gitary elektro-akustyczne), kształci głos, poczucie rytmu, słuchu. W zadowalającym stopniu opanowali technikę gry prawą ręką i podstawowe chwyty gitarowe, potrafią zagrać akompaniamenty do wybranych piosenek. Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicząc w przedstawieniu bożonarodzeniowym, śpiewając kolędy. Powodzeniem cieszą się też zajęcia sportowe rozwijające umiejętności gry w piłkę siatkową. Uczestniczy w nich 25 dziewcząt i 6 chłopców, którzy nie boją się wysiłku fizycznego.
Dodatkową atrakcją i jednocześnie nagrodą za aktywne uczestnictwo będą wyjazdy edukacyjne jednodniowe i trzydniowe. W najbliższym czasie młodzież wraz z opiekunami wybierze się do Teatru Muzycznego w Łodzi. Do końca roku szkolnego odbędą się jeszcze dwie wycieczki.

                                                                                                                                                 Szkolni  koordynatorzy  projektu
 

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy