Akademia Kompetencji Kluczowych

  • Drukuj


 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

 

Od 1 września 2013r. Gmina Kluczewsko przystąpiła do realizacji Projektu AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Celem projektu jest organizacja nauczania i wychowania w formach pozalekcyjnych dla młodzieży trzech szkół z terenu naszej gminy tj. Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu oraz Szkół Podstawowych w Dobromierzu i Komornikach. W zajęciach weźmie udział 175 uczniów w/w szkół.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia rozwijające i wyrównawcze z historii, fizyki, matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, muzyki, informatyki z wykorzystaniem ICT oraz zajęć sportowych. Uczestnicy skorzystają również z doradztwa edukacyjno-zawodowego obejmującego planowanie ścieżki kariery zawodowej.

W trakcie trwania projektu przewidziano wyjazdy edukacyjne mające na celu zapoznanie uczestników z ciekawymi miejscami historycznymi, turystyczno-krajoznawczymi i kulturalnymi.

Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015r., w tym czasie zaplanowano 1300 godzin zajęć pozalekcyjnych.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.