Dzisiaj jest: 17 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

Ogłoszenie

b_150_100_16777215_00_images_banners_herb_kluczewsko.JPG

 

 

 

 

Informuje się, że w dniu 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku  odbędzie się VI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
  5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Debata nad raportem o stanie gminy Kluczewsko za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum zaufania.
  8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2018  rok.

          1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy

              za   2018 rok.

          2) Przedstawienie  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

              budżetu gminy za 2018  rok.

          3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

          4) Dyskusja.

          5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

              ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

          6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania

              budżetu gminy za 2018 rok.

       9. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:

          1) dotycząca zmiany uchwały z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

              uchwałodawczej,

          2) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

              Kluczewsko na lata 2019-2023,

          3) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

              Kluczewsko,

          4) zmiany uchwały Nr V/17/2019  Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r

              w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw,

          5) ustanowienia pomnika przyrody,

          6) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  

              Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

              od dnia 1 września 2019 roku,

          7) zmian w uchwale  Nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r.

              w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży

              i podawania napojów alkoholowych,

          8) powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na  Ławników do Sądu Rejonowego

              we Włoszczowie na kadencję 2019-2023,

          9) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości  w obrębie nr 12  

              Kolonia Łapczyna Wola z przeznaczeniem pod plac rekreacyjny

         10) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji

               zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 miejscowościach: 

               Kluczewsko, Brzeście  i Stanowiska”

         11) zmiany Uchwały Nr IV/12/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 roku

              w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego,

         12) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

         13) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2019-2025,

         14) odwołania Skarbnika Gminy

     10. Dyskusja.

     11. Podjęcie uchwał w sprawach  wymienionych w pkt  9  porządku obrad.

     12. Wolne wnioski i informacje.

     13. Zakończenie sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        /-/ Mateusz Strychalski

                                                                                                                            

                                                                                                           

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy