Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław

Ogłoszenie

1p.jpgInformuje się, że w dniu 29 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku  odbędzie się IV sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
  5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:

a)      przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2019 roku,

b)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok,

c)      nadania imienia Szkole Podstawowej w Kluczewsku,

d)     poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e)      określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f)       przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

g)      obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

h)      ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni  zewnętrznych  na terenie gminy Kluczewsko,

i)        wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych przy  Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kluczewsko,

j)        wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Gminę Kluczewsko do prac  w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania pod nazwą „Region Włoszczowski”, 

k)      rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa wsi Kluczewsko w dniu 24 lutego 2019 roku,

l)        udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego,

m)    zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał wymienionych w pkt  6  porządku obrad.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie sesji.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      /-/ Mateusz Strychalski

                                                                                                                                                

                                                                                                        

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy