Dzisiaj jest: 19 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

Ogłoszenie

1p.jpgInformuje się, że w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku  odbędzie się III sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  5. Informacja Wójta o podjętych działaniach od początku VIII kadencji Rady Gminy.
  6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2019-2025.

a)      przedstawienie projektu uchwały w sprawie WPF Gminy na lata 2019-2025,

b)      dyskusja nad projektem uchwały,

c)      głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2019-2025.

  1. Przedstawienie projektu budżetu na 2019 rok:

a)      przedstawienie projektu budżetu gminy na 2019 rok,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,

c)      przedstawienie opinii stałych  Komisji Rady Gminy,

d)     stanowisko  Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków,

e)      dyskusja nad projektem budżetu,

f)       głosowanie projektu  uchwały budżetowej na 2019 rok.

8.   Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

b)      powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej– Gminnego Ośrodka Zdrowia w  Kluczewsku,

c)      powierzenia obowiązków do reprezentowania Gminy Kluczewsko w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej,

d)     uchwalenia Statutu Gminy Kluczewsko,

e)      ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f)       ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności,

g)      ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

h)      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

i)        określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

j)        zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

k)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2018-2025,

l)        ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał wymienionych w pkt 8 porządku obrad.

11. Interpelacje i  zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mateusz Strychalski

 

 

 

                                                                     

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy