Dzisiaj jest: 13 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz

Kwalifikacja Wojskowa 2018

b_150_100_16777215_00_images_banners_wojsko.pngW okresie od dnia 30 stycznia do dnia 25 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Kwalifikacja przeprowadzana przez powiatową komisję lekarską we Włoszczowie odbędzie się od 30 stycznia do 13 lutego 2018 r. w budynku Domu Kultury we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 19. Osoby z terenu Gminy Kluczewsko będą stawać przed komisją w dniu 8 lutego 2018 r. (godz. 8.00).

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w okresie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się także:

1) osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2) kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych lub weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej .

Do kwalifikacji powinny również zgłosić się osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja dotyczy w/w osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

Osoba stawiająca się na kwalifikacji po raz pierwszy przedstawia wójtowi dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Wójt wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, właściwa komisją lekarska lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.
W razie wątpliwości w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, prosimy o kontakt: Urząd Gminy w Kluczewsku, Referat Spraw Obywatelskich, tel. 44/7814246 wew.15

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy